Znajdź swojego eksperta

Jan Paczesny

 • doktor nauk chemicznych (Instytut Chemii Fizycznej PAN, 2012)
 • Chemia

 • Szukam odpowiedzi na wazne [...]

Tagi: , bio-inspirowane nanomaterialy , chemia fizyczna , nanotechnologia , polimery , cienkie filmy,

Jakub Lewicki

 • magister biomedycyny (University of Skövde, Szwecja, 2013). Inżynier biotechnologii (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2012)
 • Biologia

 • W swojej pracy staram się stworzyć miniaturowe modele żywego mózgu do badań nad nim. Za pomocą druku przestrzennego chcę wyprodukować fragmenty tkanki nerwowej używając ludzkich komórek macierzystych. Badam różne [...]

Tagi: , medycyna regeneracyjna , inżynieria tkankowa , biodrukowanie , druk 3D , biomateriały , komórki macierzyste ,

Elżbieta Pogoda

 • Uniwersytet Jagielloński, studia doktorskie
 • Biologia

 • Genetyczne komponenty starzenia się organizmów eukariotycznych (organizm modelowy drożdże piekarskie, Saccharomyces cerevisiae), komórkowe mechanizmy molekularne odpowiedzialne za przedłużanie bądź skracanie życia [...]

Tagi: , biologia, , biology, , genetyka, , genetics, , genetyka molekularna, , molecular genetics, , fizjologia człowieka, , human physiology, , mikrobiologia, , microbiology, , edukacja, , science education ,

Agnieszka Zagórska

 • doktor habilitowany nauk farmaceutycznych (Uniwersytet Jagielloński, 2017)
 • Chemia

 • Moje badania skupiają się na projektowaniu i syntezie nowych związków, aby przyspieszyć leczenie objawów neuropsychiatrycznych w demencji (NPS). Szczególnie interesuje mnie eksploracja nowego pola w farmakoterapii NPS. [...]

Tagi: , chemia leków , projektowanie leków , właściwości fizykochemiczne leków , zależności pomiędzy strukturą leków a ich działaniem,

Tomasz Łuczyński

 • inżynier (Politechnika Warszawska, 2013); Master of Science (Jacobs University Bremen, 2015); PhD in Computer Science ( Jacobs University Bremen 2017)
 • Inżynieria

 • Rozwijam techniki widzenia maszynowego dla robotów podwodnych. Projektuję i programuję układy tworzące trójwymiarowy model otoczenia pod wodą w czasie rzeczywistym. Zajmuje się również korekcją obrazu, np. dla poprawy [...]

Tagi: , robotyka , roboty mobilne , widzenie maszynowe , przetwarzanie obrazu , sztuczna inteligencja , robotyka podwodna , nawigacja robotów , druk 3D , symulacje komputerowe,

Beata Kawczyńska

 • magister w zakresie logopedii, ( Warszawski Uniwersytet Medyczny 2017, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2019)
 • Językoznawstwo / Medycyna / Nauki humanistyczne / Nauki społeczne

 • Problemy z głosem, artykulacją lub rozumieniem/tworzeniem wypowiedzi, spowodowane m.in niewłaściwym funkcjonowaniem narządów artykulacyjnych, ich nieprawidłową budową lub uszkodzeniami [...]

Tagi: , logopedia,, speech-language pathology,, mowa,, speech,, język,, language,, głos,, voice, afazja,, aphasia,, dyslalia,, wady wymowy ,

Anna Łosiak

 • Doktorat, geologia, University of Vienna
  Magister, geologia, Michigan State University
  Magister i Licencjat, geografia fizyczna, Uniwersytet Warszawski
 • Astronomia / Fizyka / Geologia / Nauki o Ziemi

 • - Kratery uderzeniowe (czyli miejsca gdzie asteroidy przywaliły w Ziemię, lub w inne ciała niebieskie). - Powierzchnię Marsa (niestety chwilowo tylko z użyciem danych satelitarnych i badań analogowych). - Analogowe Misje Marsjańskie [...]

Tagi: , geologia planetarna , Mars , kratery impaktowe,

Igor Zubrycki

 • magister inżynier (Politechnika Łódzka, 2012)
 • Inżynieria

 • Intuicyjne sterowanie chwytaków [...]

Tagi: , human-robot interaction , systemy wizyjne , robotyka , soft-robotics ,

Anna Lewandowska Ronnegren

 • Licencjat z Biotechnologii (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2011); Diamentowy Grant - doktorat (Karolinska Institutet w Sztokholmie)
 • Biologia

 • Trójwymiarową strukturę i migrację chromatyny zależną od rytmu dobowego", a więc to, jak nasz styl życia wpływa na nasze DNA! Interesuje mnie w jaki sposób DNA porusza się w jądrze komórkowym "po [...]

Tagi: , epigenetyka, , biologia molekularna, , rytm dobowy, , struktura DNA 3D, , fizjologia , nowotworzenie,

Anna Wierzbicka

 • doktor nauk leśnych (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2011)
 • Biologia / Ekologia

 • Zwierzęta leśne - małe (mechowce, kleszcze) i większe (żywicieli kleszczy - sarny, lisy, jelenie). Stosunek społeczeństwa do gospodarowania przyrodą, ochrony i użytkowania zwierząt. Potrzeby edukacyjne w społeczeństwie [...]

Tagi: , kleszcze , profilaktyka prozdrowotna , las , roztocze , zrównoważony rozwój , edukacja przyrodnicza,

Dariusz Aksamit

 • magister inżynier Fizyki Technicznej ze specjalnością Fizyka Medyczna (Politechnika Warszawska, 2012)
 • Fizyka

 • Jakie dawki pochłaniają ludzie narażeni zawodowo na promieniowanie jonizujące? Jak skuteczne są terapie izotopowe? Jak udoskonalić obecne detektory promieniowania? Co zrobić w razie dużej awarii [...]

Tagi: , fizyka medyczna , dozymetria , pomiary promieniowania jonizującego , termoluminescencja , wpływ promieniowania na organizmy żywe , radiobiologia , medycyna nuklearna , techniki jądrowe , ochrona radiologiczna , pomiary w sytuacjach awaryjnych,

Marcin Zastawnik

 • Doktor nauk technicznych (AGH w Krakowie 2020)
  Magister inżynier akustyki (AGH w Krakowie, 2009)
 • Fizyka

 • Badam jak można poprawić dokładność pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku przez materiały (obecnie stosowana metoda jest obarczona błędami) i sprawdzam, czy moje podejście może poprawić tę [...]

Tagi: , akustyka , akustyka wnętrz , akustyka budowlana , adaptacje akustyczne , hałas , laboratoria akustyczne,

Karolina Łukasik

 • licencjat neurobiologii (2013), magister psychologii (2014), doktor psychologii, specjalność neuronauka poznawcza (2019)
 • Nauki społeczne

 • Zajmuję się pamięcią i strategiami oceny prawdziwości stwierdzeń pochodzących od innych osób, a także pamięcią roboczą - naszym "mentalnym biurkiem", na które trafiają bieżące informacje. Interesuje mnie [...]

Tagi: , pamięć, , pamięć robocza, , psycholingwistyka, , wielojęzyczność, , memory, , working memory, , psycholinguistics, , multilingualism,

Anna Kotlińska

 • magister położnictwa (Uniwersytet Jagielloński, 2011)
 • Medycyna

 • Skład mleka kobiecego - szczególnie wpływ zdrowia kobiety na zmienność jej mleka.  Problemy laktacyjne: ból brodawek, problemy związane z ssaniem piersi. Żywienie kobiet karmiących [...]

Tagi: , mleko ludzkie , skład mleka , problemy laktacyjne , anatomia piersi,

Dawid Nidzworski

 • dr nauk biologicznych (Uniwersytet Gdańsk, 2014)
 • Biologia

 • Pracuję nad nowoczesnymi metodami diagnostycznymi oraz [...]

Tagi: , diagnostyka , szczepionki , komercjalizacja,

Jerzy Łątka

 • doktor nauk (Uniwersytet Techniczny w Delft, 2017)
 • Inżynieria

 • możliwość zastosowania papieru jako materiału budowlanego w architekturze i [...]

Tagi: , architektura , urbanistyka , miasto , design , architektura mieszkaniowa , papier jako materiał budowlany , nowoczesne technologie w architekturze ,

Lidia Stępińska-Ustasiak

 • nauki społeczne, magister
 • Nauki społeczne

 • Badam komunikację i wymianę wiedzy. Interesuje mnie zarówno komunikacja naukowa, między naukowcami, odbywającą się za pośrednictwem czasopism i książek, jak i przepływy wiedzy między nauką a odbiorcami spoza środowiska [...]

Tagi: , socjologia nauki i techniki , media i społeczeństwo , społeczna rola ekspertów , ekspertyzacja , społeczeństwo wiedzy , nauka obywatelska , społeczna rola nauki , współpraca nauki z biznesem,

Magdalena Richter

 • doktor nauk biologicznych (Polska Akademia Nauk, 2017)
 • Biologia

 • Aktualnie badam mikroskopijne struktury znajdujace sie we wnetrzu naszych komorek - centrosomy. Sa one odpowiedzialne za prawidlowy rozdzial materialu genetycznego w trakcie podzialu komorki. Nadal nie wiemy z jakich elementow zbudowane sa [...]

Tagi: , biologia molekularna , biologia komorki , mikrobiologia , bakterie , wirusy , antybiotykoopornosc , biotechnologia , biologia medyczna,

Michał Krupiński

 • doktor habilitowany nauk fizycznych (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, 2022)
 • Fizyka

 • Wytwarzam i badam niewidoczne gołym okiem obiekty o wielkości tysiąckrotnie mniejszej niż średnica ludzkiego włosa. W szczególności interesuje mnie jak zachowują się one po umieszczeniu w polu magnetycznym i jak to zachowanie zależy [...]

Tagi: , nanotechnologia , inżynieria materiałowa , fizyka ciała stałego , magnetyzm , metody eksperymentalne fizyki , technika próżniowa , metale ,

Aleksandra Ziembińska-Buczyńska

 • doktor nauk biologicznych (Uniwersytet Łódzki, 2009); doktor habilitowany nauk technicznych (Politechnika Śląska, 2016)
 • Biologia

 • Zajmuję się badaniami złożonych zbiorowisk bakteryjnych w środowisku naturalnym i technicznym (np. układy oczyszczania ścieków, kolumny odsiarczania biogazu itp.). Skupiam się na zależności pomiędzy bioróżnorodnością i [...]

Tagi: , biologia molekularna bakterii , mikrobiologia środowiskowa , bioprodukcja , bioremediacja , biologiczne usuwanie związków azotu,

Wojtek Grabczan

 • Lekarz (Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2015)
 • Medycyna

 • [...]

Tagi: , chirurgia, , chirurgia ogólna, , transplantologia, , torakochirugia, , chirurgia klatki piersiowej, , rak płuca, , grasiczak, , rak przełyku, , videotorakoskopia, , laparoskopia, , thoracic surgery, , general surgery, , onkologia, , oncology, , płuca palacza, , nikotynizm ,

Magdalena Kulma

 • doktor nauk biologicznych/ Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Biologia

 • Poszukiwanie cząsteczek pełniących rolę leków w chorobach [...]

Tagi: , biologia komórki , bakterie chorobotwórcze , toksyczne białka , odpowiedź immunologiczna,

Magdalena Babiszewska

 • doktor nauk biologicznych (Uniwersytet Wrocławski)
  magister wokalistyki (Akademia im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)
 • Biologia

 • Obecnie pracuje w projekcie Mleko Mamy + (http://www.mlekomamyplus.iitd.pan.wroc.pl) finansowanym w ramach grantu NCN. W dużym skrócie: szukam odpowiedzi na pytanie, co mogło doprowadzić w naszej ewolucyjnej przeszłości do tego, że mamy [...]

Tagi: , biologia człowieka , ewolucja , antropologia fizyczna , Ewolucja człowieka , inwestycje rodzicielskie , ewolucja języka i muzyki , biologia ewolucyjna , rozwój niemowląt , psychologia ewolucyjna , antropologia fizyczna ,

Monika Koperska

 • doktor nauk chemicznych w dziedzinie chemii w konserwacji sztuki/spektroskopii (Uniwersytet Jagielloński, 2015); międzynarodowe studia magisterskie Advanced Spectroscopy in Chemistry (Uniwersytet Jagielloński, Université des Sciences et Technologies, Lille, 2009)
 • Chemia

 • Zajmuje się chemią konserwatorską – obszarem chemii poświęconym konserwacji i przechowywania szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, od najcenniejszych dzieł sztuki po zasoby biblioteczne. Mój doktorat poświęcony był [...]

Tagi: , chemia konserwatorska , barwniki i pigmenty , tkaniny naturalne: jedwab, wełna , papier i jego trwałość , trwałość materii , trwałość informacji , spektroskopia , percepcja barw , pomiar barwy , chemii analityczna , chemia fizyczna,

Jakub Milczarek

 • doktor nauk chemicznych (Uniwersytet Jagielloński, 2009)
 • Chemia / Fizyka

 • Zastosowanie metod analitycznych (głównie metod chromatograficznych) w badaniach kryminalistycznych, chemii konserwatorskiej, analizach biotechnologicznych i przemysłowych. Dodatkowo jako Współpracownik (Associate) OPCW [...]

Tagi: , badania kryminalistyczne , chemia konserwatorska , dydaktyka uniwersytecka , badanie mikrośladów , konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC) , bezpieczeństwo chemiczne,

Wojciech Włoskowicz

 • magister lingwistyki stosowanej (Uniwersytet Warszawski, 2009); doktor językoznawstwa (Instytut Slawistyki PAN, 2018)
 • Językoznawstwo / Nauki humanistyczne

 • Jako językoznawca zajmuję się: - ogólną teorią nazw własnych, - badaniem nazw geograficznych (w szczególności tekstowych i społecznych mechanizmów rozpowszechniania się ich użycia), - teorią i kryteriami [...]

Tagi: , język , poprawność językowa , terminologia , nazwy własne , tłumaczenie,

Natalia Schmidt-Polończyk

 • Inżynieria

 • Naukowo jestem zafascynowana tunelami drogowymi, z tym też związane są moje badania. Jestem autorką pierwszych w Polsce badań ewakuacji ludzi w rzeczywistych tunelach drogowych podczas pożaru. Znając specyfikę tych obiektów oraz fakt, [...]

Tagi: , tunele drogowe , ewakuacja , bezpieczeństwo , kompetencje miękkie , tutoring , edukacja przyszłości,

Dr Joanna Bagniewska

 • doktor zoologii (Uniwersytet Oksfordzki, 2013)
 • Biologia

 • Zajmuję się ekologią behawioralną, czyli patrzeniem, w jaki sposób zwierzęta zachowują się w swoim środowisku. Interesuje mnie zagadnienie gatunków inwazyjnych, czyli takich, które zostały sprowadzone (przypadkowo lub [...]

Tagi: , zoologia , ekologia , zachowanie zwierząt , ekologia behawioralna , ochrona gatunków , zoology , ecology , behavioural ecology , animal behaviour , wildlife conservation ,

Kornelia Szmit

 • mgr, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, 2012
 • Nauki społeczne / Statystyka

 • Aktywność w obszarze współpracy transgranicznej woj. warm.-maz.i Federacji Rosyjskiej i wpływ na rozwój przedsiębiorczości. Zawodowo i naukowo zajmuję się rynkiem nieruchomości mieszkaniowych z uwzględnieniem problematyki [...]

Tagi: , sektor MSP , rynek nieruchomości , bankowość , kredyt hipoteczny , współpraca transgraniczna,

Barbara Pietrzak

 • doktor nauk biologicznych (Uniwersytet Warszawski, 2011)
 • Biologia / Ekologia

 • Przede wszystkim, badam wpływ warunków środowiskowych na tempo starzenia się i długowieczność zwierząt. Między innymi, staram się odpowiedzieć na pytanie, jak samo postrzeganie zagrożenia ze strony drapieżnika wpływa na [...]

Tagi: , ekologia , biologia ewolucyjna , behawior , osobowość zwierząt , długowieczność , starzenie się , genomika środowiskowa , hydrobiologia , eutrofizacja , ochrona przyrody,

Katarzyna Sanak-Kosmowska

 • magister zarządzania (2008), magister psychologii (2010), doktor nauk ekonomiczny w zakresie nauk o zarządzaniu (2017)
 • Nauki społeczne

 • Zajmuję się badaniami wpływu reklamy na konsumentów, zapamiętywaniem reklam i błędami poznawczymi, zachowaniami konsumenckimi online oraz manipulacją. Interesuje mnie również mechanizm wpływu społecznego oraz techniki [...]

Tagi: , neuromarketing, , psychologia zachowań konsumenckich, , psychologia reklamy, , pamięć reklam, , marketing internetowy, , psychologia społeczna,

Zuzanna Podgórska

 • Ukończyłam inżynierię biomedyczną na Politechnice warszawskiej, obecnie kończę doktorat w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej
 • Fizyka / Geologia / Nauki o Ziemi / Statystyka

 • Od kilku lat zajmuję się szeroko pojętą dozymetrią promieniotwórczego gazu radonu oraz ochroną radiologiczną. W ramach doktoratu zajmuję się analizą korelacji budowy geologicznej podłoża ze stężeniem radonu i opracowuję tzw. [...]

Tagi: , radon , dozymetria radonu , ochrona radiologiczna , promieniowanie jonizujące , fizyka jądrowa , Maria Skłodowska-Curie , radioactivity , radiation protection , radon mapping , radon measurements ,

Paweł Sobczuk

 • lekarz (Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2016)
 • Medycyna

 • W swoich badaniach zajmuję się poszukiwaniem czynników związanych z niekorzystnym rokowaniem u chorych na nowotwory skóry i tkanek miękkich. Szczególnie skupiam się na rzadkich podtypach tych nowotworów takich jak [...]

Tagi: , onkologia , czerniak , mięsaki , medycyna translacyjna , immunoterapia , genetyka , nowe terapie,

Szymon M. Drobniak

 • doktor nauk biologicznych (Uniwersytet Jagiellonski, 2012)
 • Biologia / Ekologia / Matematyka / Statystyka

 • Po co organizmom żywym kolor i jak go odbierają? Dlaczego samice wybierają do rozrodu konkretnych samców – i dlaczego czasem ich zdradzają? Jakie są ewolucyjne początki i rola kooperacji? Jak hormony sterują zachowaniem się i [...]

Tagi: , biologia ewolucyjna , genetyka , biologia percepcji koloru , zoologia , statystyka , biologia matematyczna , design i komunikacja,

Marcelina Jureczko

 • doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Politechnika Śląska, 2021); magister inżynier biotechnologii, specjalność: biotechnologia w ochronie środowiska (Politechnika Śląska, 2016)
 • Biologia / Ekologia

 • W ramach realizowanego przeze mnie grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Preludium 19) pogłębiam badania ze swojej pracy doktorskiej. Sprawdzam ekotoksyczność leków cytostatycznych wobec organizmów wodnych oraz [...]

Tagi: biotechnologia, ekotoksykologia, mikrobiologia środowiskowa,

Alicja Wolny

 • doktor nauk chemicznych (Uniwersytet Wrocławski, 2016)
 • Chemia

 • Badam właściwości dielektryczne materiałów biologicznych. Skupiam się przede wszystkim na tkankach nowotworowych piersi oraz węzłach chłonnych pachowych. Na podstawie właściwości dielektrycznych tkanek [...]

Tagi: , chemia medyczna , fizyka chemiczna , chemia kosmetyków , chemia fryzjerska , onkologia , dietetyka,

Piotr Sułkowski

 • doktor habilitowany nauk fizycznych (Uniwersytet Warszawski, 2014)
 • Fizyka

 • Matematyczne aspekty teorii strun i kwantowej teorii pola, m.in. ich związki z teorią węzłów; niezależnie, jako dodatkowa działalność - topologiczne własności [...]

Tagi: , fizyka teoretyczna , fizyka matematyczna , kwantowa teoria pola , teoria strun , teoria węzłów , modele macierzowe , topologiczne własności biomolekuł,

Maciej Szymkowski

 • magister inżynier Informatyki (Politechnika Białostocka, 2018)
 • Informatyka / Inżynieria / Matematyka

 • Zajmuję się głównie badaniami w zakresie automatycznej detekcji wczesnych zmian patologicznych na obrazach medycznych oraz możliwości rozpoznawania człowieka na podstawie jego cech mierzalnych a także zastosowań sztucznej [...]

Tagi: , Biometria , Biometrics , Analiza obrazu , Image analysis , Przetwarzanie sygnałów , Signal processing , Programowanie , Programming,

Jagoda Czajkowska

 • Magister inżynier nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2021)

 • Aktualnie moje badania na doktoracie obejmują szerokie analizy behawioru fermowych danieli zwyczajnych. Dodatkowo wprowadzam do nich elementy termowizji, jako bezinwazyjnej metody badawczej reakcji stresowej jeleniowatych oraz ułatwienie przy [...]

Tagi: , biologia , anatomia , jeleniowate , łowiectwo , etologia zwierząt , zootechnika , termowizja , chów i hodowla zwierząt , ekologia , towaroznawstwo,

Agata Kurzyk

 • dr n. med. inż.
 • Biologia / Medycyna

 • Zajmuje się biologią komórek macierzystych w ich potencjalnym zastosowaniu w terapii komórkowej, regeneracji uszkodzonej tkanki i inżynierii biomedycznej (w szczególności regeneracji ubytków kostnych). Moje badania [...]

Tagi: , komórki macierzyste , stem cells , regenerative medicine , medycyna regeneracyjna , biomaterials , biomateriały , bone , kość , cancer biology ,

dr Mariusz Gogól

 • doktor n. biologicznych w zakresie biochemii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016), interdyscyplinarne studia doktoranckie "Society – Environment – Technologies" (Uniwersytet Jagielloński, 2015); magister biologii (Uniwersytet Jagielloński, 2011);
 • Biologia / Chemia

 • Badałem głównie mechanizmy, które umożliwiają mikroskopijemu grzybowi - Candida albicans -  infekcję naszego organizmu. W pracy skupiałem się nad charakterystyką jego enzymów oraz innych ważnych [...]

Tagi: , infekcje , mikroorganizmy , białka , enzymy , biochemia , komórki , bakterie , mikroskopijne grzyby , biologia molekularna , biologia ,

Rafał Mostowy

 • doktor nauk biologicznych (ETH Zurich, 2011),
 • Biologia / Fizyka

 • Badam rozwój bakterii chorobotwórczych w naszej populacji. Na choroby zakaźne patrzę z punktu widzenia biologicznego, ekologicznego oraz populacyjnego. Wzięcie pod uwagę tych czynników jest kluczowe do lepszego zrozumienia [...]

Tagi: , ewolucja , epidemiologia , choroby zakaźne , zapalenie płuc , lekooporność antybiotykowa , szczepienia,

Aleksandra Klemba

 • magister biotechnologii oraz psychologii (Uniwersytet Warszawski, 2009,2013)
 • Biologia / Nauki społeczne

 • Badam sposób w jaki mogą powstawać macierzystopodobne komórki nowotworowe raka jajnika, najbardziej agresywnego z nowotworów ginekologicznych. Ponad 80% pacjentek doświadcza nawrotu choroby w ciągu dwóch lat od [...]

Tagi: , biologia nowotworów , rak jajnika , macierzystopodobne komórki nowotworowe , nanoprzeciwciała , psychoneuroimmunologia , psychoonkologia , profilaktyka przeciwnowotworowa,

Adam Zbyryt

 • Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (asystent, 2020-2021), kierownik działu ds. nauki i ochrony przyrody w Polskim Towarzystwie Ochrony Ptaków (2020-2021), 4-letni staż naukowy w IBS PAN w Białowieży (2012-2015)
 • Biologia

 • Biologia i ekologia [...]

Tagi: , zoologia , stres u zwierząt , ornitologia , ochrona przyrody , emocjonalne życie zwierząt , wpływ przyrody na samopoczucie ludzi , zmiany klimatu a zwierzęta , behawior ptaków , leśnictwo,

Krzysztof Kornas

 • magister kulturoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, 2012)
 • Nauki humanistyczne / Nauki społeczne

 • Zajmuję się relacją komunikacji naukowej i futures studies. Staram się ustalić, czy metody badań nad (nieprzewidywalną i niepewną) przyszłością mogą pomóc praktykom komunikacji naukowej. Głównie w kontekście zaufania do [...]

Tagi: , rola nauki w kulturze , komunikacja naukowa , studia nad nauką i techniką (STS) , historia i filozofia nauki , socjologia nauki/wiedzy, , relacja między nauką, ideologią i religią , badania religii w paradygmacie ewolucyjno-neurokognitywnym , metody futures studies,

Urszula Koss

 • doktor nauk chemicznych (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Chemia

 • W ramach pracy magisterskiej zajmowałam się chemią jądrową, a konkretniej radiofarmaceutykami. Zagadnieniem podjętym w ramach pracy doktorskiej jest absorpcja wodoru w stopach Pd-Rh w kontekście magazynowania [...]

Tagi: , chemia , chemistry , edukacja , education , źródłaenergii , powersources , energia , energy , energiajądrowa , nuclearenergy ,

Magda Jagielska

 • magister socjologii i psychologii (Uniwersytet Warszawski, 2009, 2011)
 • Nauki społeczne

 • Badam to, w jaki sposób kontrolujemy swoje działania i emocje w zależności od sytuacji i cech [...]

Tagi: , psychologia emocji , psychologia osobowości , samokontrola , emocje i motywacje,

Klaudia Szklarczyk-Smolana

 • doktor nauk medycznych (Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, 2016)
 • Biologia / Medycyna / Nauki społeczne

 • Moje badania dotyczą neurobiologicznych podstaw kontroli odpowiedzi organizmu na silny bodziec stresowy. Celem jest wskazanie czynników podatności oraz nowych dróg farmakoterapii chorób związanych z traumatycznym przeżyciem. [...]

Tagi: , mózg , stres , układnerwowy , opioidy , glukokortykoidy , modelezwierzęce , podatnośćnachorobypsychiczne , lęk , uczenie się , pamięć , hormony , geny , leki , zaburzeniapsychiczne,

Natalia Leciejewska

 • Doktorantka w Katedrze Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt; mgr inż. zootechniki
 • Biologia

 • Badam funkcjonowanie komórek w szczególności komórek budujących mięśnie, tkankę tłuszczową, wątrobę oraz serce. Aktualnie moje badania skupiają się na działaniu substancji stosowanych w dopingu sportowym (nowej grupy [...]

Tagi: , wysiłekfizyczny, , hormony, , dopingwsporcie, , fizjologia, , physiology, , dopinginsport, , sport, , endokrynologia, , androgeny ,

Damian Sojka

 • magister biotechnologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2013)
 • Biologia / Medycyna

 • Moja praca badawcza obejmuje głównie analizę mechanizmów regulujących ekspresję genów HSPA w warunkach stresowych i wpływu białek HSPA na fenotyp komórek nowotworowych. W ramach swojej pracy badawczej skupiam się [...]

Tagi: , biologia molekularna , biologia medyczna , onkologia , biotechnologia,

Tomasz Sulej

 • dr hab nauk biologiczych (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 2014)
 • Biologia

 • Badam płazy tarczogłowe, gady naczelne, gady ssakokształtne i ssaki z triasu. Zajmuję się ich trybem życia, ewolucją i systematyką. Prowadzę wykopaliska głównie w Polsce. Organizowałem ekspedycje na Grenlandię, do Rosji i [...]

Tagi: , czworonogi triasu , paleontologia , wykopaliska , ekspedycje , gady , płazy , trias , ewolucja ,

Anna Jędrzejczyk

 • magister ekonomii, doktor nauk humanistycznych w zakresie germanistyki
 • Językoznawstwo / Nauki humanistyczne

 • Badam różnice językowo-kulturowe w kontekście biznesowym (analizowane języki: język angielski, język niemiecki i język polski). Ponadto analizuję skuteczność metod nauczania dorosłych języka niemieckiego i opracowuję własne [...]

Tagi: , niemiecki, , German, , nauczanie, , teaching, , employer branding ,

Adam Zadrożny

 • doktor nauk fizycznych (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 2015)
 • Fizyka

 • Moje główne zainteresowania badawcze leżą na styku astronomii obserwacyjnej astronomii fal grawitacyjnych. Pasjonuje mnie możliwość obejrzenia tego jak niektóre procesy astronomiczne się zaczynają (w zasadzie zajrzenia do ich [...]

Tagi: , Fale Grawitacyjne , Astrofizyka , Systemy Złożone , Obliczenia w Wielkiej Skali,

Diana Dajnowicz-Piesiecka

 • doktor nauk prawnych (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2017)
 • Nauki społeczne

 • Przestępczość godząca w dobro rodziny i dzieci oraz prawnokarna ochrona rodziny i małoletnich. Prawne i kryminologiczne aspekty porwań rodzicielskich. Przemoc domowa. Bezpieczeństwo w szkołach wyższych. Przestępczość i patologie [...]

Tagi: , prawo, , prawokarne, , kryminologia, , przestępczość, , politykakryminalna, , porwaniarodzicielskie, , rodzina, , bezpieczeństwo, , patologiespołeczne, , campuscrime, , law, , criminallaw, , crimology, , crime, , criminalpolicy, , parentalkidnapping, , security, , socialpathologies,

Mateusz Kęsy

 • Doktorant w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Magister ochrony przyrody, Wydział Leśny. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Inżynier zootechniki, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Biologia / Ekologia

 • Pszczoły miodne, trzmiele oraz pszczoły samotnice i inne zapylacze w środowisku leśnym, miejskim oraz rolniczym. Wpływ różnego rodzaju nawożenia upraw na owady i [...]

Tagi: , Pszczoły , trzmiele , zapylacze , środowisko , nawozy , uprawy , owady , rośliny ,

Małgorzata Krokowska-Paluszak

 • doktor inżynier w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie nauki leśne (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2019) oraz magister polonistyki (Uniwersytet Warszawski, 2006)
 • Ekologia / Nauki o Ziemi / Nauki społeczne

 • Badam opinie publiczną, innymi słowy sprawdzam, co ludzie myślą o lesie i leśnikach. Pytam czy, dlaczego i kiedy ludzie chodzą do lasu? Interesują mnie też czynniki kształtujące wizerunek lasów w Polsce. A także czynniki [...]

Tagi: , las , zwierzęta dziko żyjące , zrównoważone zarządzanie zasobami przyrodniczymi , edukacja przyrodnicza , komunikacja , nauka przez doświadczanie , czynniki kształtujące wizerunek , badania społeczne , opinia publiczna,

Kamil Muzyka

 • Magister nauk prawnych (WSZiP 2011)
 • Astronomia / Inżynieria / Nauki społeczne

 • Prawne, polityczne i technologiczne aspekty wydobycia, przetwórstwa i wykorzystania surowców kosmicznych oraz warunków takich jak mikrograwitacja Prawne i polityczne aspekty wykorzystania syntetycznych organizmów w [...]

Tagi: , SpaceLaw , spacemanufacturing , spaceresources , ISRU , spacemining , roboticslaw , patentlaw , AIlaw , transhumanism,

Bartosz Walter

 • dr hab nauk inżynieryjno-technicznych (2020)
 • Informatyka

 • Zajmuję się procesami starzenia się oprogramowania oraz jego "rehabilitacji". Oprogramowanie starzeje się, gdy trudno dostosowuje się do zmian, częściej pojawiają się w nim błędy lub koszt jego leczenia zaczyna szybko rosnąć. [...]

Tagi: , procesy starzenia się i ewolucji oprogramowania , metody i paradygmaty programowania , inżynieria oprogramowania,

Piotr Wasylczyk

 • doktor habilitowany nauk fizycznych (Uniwersytet Warszawski, 2011)
 • Fizyka / Inżynieria

 • Przez wiele lat zajmowałem się projektowaniem i budowanie laserów femtosekundowych wytwarzających niezwykle krótkie impulsy światła o ogromych mocach oraz tym jak zmierzyć czas trwania tak krótkich impulsów [...]

Tagi: , lasery , optyka , inteligentne materiały , robotyka , soft robots , samoloty bezzałogowe , lotnictwo , polityka naukowa ,

Michał Podgórski

 • Lekarz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014); doktor nauk medycznych (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2016)
 • Medycyna

 • W zakresie anatomii zajmuję się badaniami zmienności anatomicznych. W dziedzinie radiologii prowadzę liczne badania, głównie z zakresu pediatrii. Poszukuję wczesnych oznak rozwoju miażdżycy. Tworzę metodę badania czynności [...]

Tagi: , radiologia , anatomia , ultrasonografia , rezonans magnetyczny , pediatria ,

Krzysztof Zawierucha

 • doktor nauk biologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017)
 • Biologia / Ekologia / Nauki o Ziemi

 • Zajmuję się życiem na lodowcach i funkcjonowaniem ekosystemów lodowych. W szczególności interesuje mnie bioróżnorodność, przystosowania organizmów do życia w skrajnych warunkach, akumulacja zanieczyszczeń, [...]

Tagi: , lodowce, , glaciers, , kriokonit, , cryoconite, , niesporczaki, , water bears, , Tardigrada, , biom glacjalny, , glacial biome, , ekosystemy supraglacjalne, , supraglacial ecosystems, , ekstremofile, , extremophiles, , tundra,

Joanna Kreczko

 • Doktor nauk chemicznych, Uniwersytet Gdański, 2020
 • Chemia

 • Naturalne związki chemiczne oraz ich zastosowania w przemyśle i [...]

Tagi: , chemia peptydów , fitochemia , synteza chemiczna , chemia związków naturalnych , agrochemia,

Jakub Bochiński

 • doktor astronomii (The Open University, 2016),
  magister matematyki i astrofizyki (UCL, 2011)
 • Astronomia / Fizyka

 • Naukowo specjalizuję się w poszukiwaniu i badaniu planet poza Układem Słonecznym - szczególnie tych najgorętszych - starając się odpowiedzieć na pytania dotyczące powstawania i rozwoju życia we Wszechświecie. Dodatkowo interesuję [...]

Tagi: , astronautyka , astronomia , planety pozasłoneczne , egzoplanety , loty kosmiczne , teleskopy , edukacja,